Terms & Conditions

הסכם השתתפות בתוכנית השגרירות של 'הדס תכשיטים'

הסכם זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות אבל מתייחס לנשים וגברים כאחד.

מקום בו נכתבו הדברים בלשון יחיד, הכוונה גם ללשון רבים ולהיפך.

התנאים המפורטים להלן מהווים הסכם בין 'הדס תכשיטים' (להלן "החברה")

לבינך, משתתפת בתוכנית השגרירות (להלן "המשפיענית") של 'הדס תכשיטים'.

כללי

'הדס תכשיטים' מנהלת תוכנית שגרירות המאפשרת למשפיעניות נבחרות שאושרו על ידי 'הדס תכשיטים', להשתתף בקידום ומכירת מוצריה באמצעות תוכנה זו ובדרכים נוספות בתמורה לתמורה.

כל אחת רשאית להגיש בקשה להצטרפות לתוכנית השגרירות באמצעות מילוי בקשה בטופס המיועד ו/או במערכת זו והשלמת כל הפרטים האישיים הנדרשים. המשפיענית מתחייבת למלא פרטים אישיים נכונים ומלאים ולא להשתמש בשמות בדויים, כינויים או כל אמצעים אחרים אשר נועדו להסוות את הזהות האמיתית שלה. אישור ההרשמה יבוצע על ידי 'הדס תכשיטים' על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר עיון בבקשה שהוגשה. 'הדס תכשיטים' תודיע למשפיענית האם התקבלה כמשתתפת בתוכנית השגרירות, וברור למשפיענית כי מילוי הפרטים אינו מהווה לכך אישור.

'הדס תכשיטים' תהיה זכאית לבקש מהמשפיענית מידע נוסף לצורך השלמת הבקשה וכן לסרב להשתתפותה בתוכנית השגרירות מכל סיבה, ללא צורך לפרטה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לאחר קבלת האישור יכולה המשפיענית לקחת חלק בקידום המוצרים במספר דרכים, על פי החלטת 'הדס תכשיטים'. אופני ההשתתפות שונים ומגוונים ויתכן כי 'הדס תכשיטים' תיצור מספר סוגי קמפיינים שונים שיוצאו לכל משפיענית בנפרד.

המשפיענית תוכל לייצר ולפרסם תוכן מקורי שלה המקדם את המותג ו/או מוצריה של 'הדס תכשיטים' בהתאם לדרישות ומאפייני הקמפיין הספציפי כפי שיועברו למשפיענית ביחס לכל קמפיין וקמפיין. המשפיענית תפרסם תכנים בחשבונות ו/או פרופילים השייכים לה במדיה הדיגיטלית (כגון: רשתות חברתיות, בלוג, אתר, ניוזלטר, וואצאפ, טלגרם וכו') ו/או תקדם מכירת מוצרי 'הדס תכשיטים' באמצעות הפניית לקוחות לרכישת מוצרים תחת הקמפיין הרלוונטי, והכל בהתאם להנחיות 'הדס תכשיטים', לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן.

לאחר קבלת אישור השתתפות בתוכנית השגרירות תיפתח בפני המשפיענית מערכת השגרירות אשר תאפשר למשפיענית להפיק קישורים לאתר 'הדס תכשיטים' או לאתר ייעודי של הקמפיין וקודי קופון לרכישת מוצרי הקמפיין הייחודיים (קישורים לאתר ייעודי וקודי קופון ייקראו להלן "קישורים") אותם תוכל המשפיענית להציג ולשתף בחשבונותיה. הקישורים ישמשו לזיהוי וקישור רכישות שבוצעו בעקבות פעילות המשפיענית תחת הקמפיין.

כאשר תבוצע מכירה מאושרת (כפי שתוגדר להלן) של מוצרי 'הדס תכשיטים' לגולש שהופנה על ידי המשפיענית, הרי שזו תהייה זכאית לקבלת עמלה בגין המכירה, המחושבת כאחוז מסוים מכל מכירה כאמור ("עמלה"). מובהר כי לא ישולם ו/או יועבר כל תגמול על כל אירוע אחר שאיננו מכירה.

אם וככל שהמשפיענית תקבל מוצרים בקמפיין מסויים, המשפיענית מתחייבת שלא לעשות כל שימוש מסחרי במוצרים הללו (למשל למכור אותם, בנפרד או כחלק מחבילת מוצרים) והשימוש בהם יהיה מוגבל לשימוש אישי של המשפיענית לצרכי התנסות, הדגמה, ושימוש במסגרת תכנים של המשפיענית לטובת קמפיין המכירה – כל זאת אלא אם התקבלה רשות מפורשת ובכתב מ'הדס תכשיטים' לנהוג אחרת.

תנאים מסחריים

גובה העמלה לה תהיה זכאית המשפיענית הינו 10% אלא אם כן 'הדס תכשיטים' תודיע אחרת במפורש בתנאים הנוספים לגבי כל קמפיין בנפרד.

בצבירת 100 ₪ ומעלה בעמלות תוכל המשפיענית להמיר את מלוא הסכום לרכישה באתר 'הדס תכשיטים'. לא ניתן לפצל או לחלק את העמלה שנצברה. על מנת להמיר את העמלה שנצברה תפנה השגרירה ותקבל קוד קופון ייעודי למימוש. במועד קבלת קוד הקופון למימוש העמלה, יתאפס הסכום במערכת ולא יהיה אפשרי להפיק קוד חדש או לקיים מימוש אחר על חלק ו/או כל הסכום שנצבר במערכת עד לבקשה ואישור.

בהסכם אישי מראש תינתן אפשרות להעביר את העמלה הצבורה למשפיענית כתשלום תחת התנאים הבאים; תשלום עמלה החל מצבירת עמלה בסך 500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים) ומעלה. הגשת חשבונית מס כחוק לביצוע התשלום. תנאי התשלום שוטף +45. התשלום יבוצע בהעברה בנקאית בלבד. באחריות המשפיענית לדאוג להעביר ל'הדס תכשיטים' פרטי חשבון בנק מעודכנים להעברה, וככל שפרטי הבנק שנמסרו אינם מעודכנים, אין ל'הדס תכשיטים' אחריות בגין כל העברה שתבוצע לחשבון בלתי מעודכן ו/או בגין כספים שנצברו במערכת ללא העברה למשפיענית. באחריות המשפיענית לדאוג לעדכון פרטים לצורך העברת סכומים. זכאות המשפיענית לקבל את התשלום כמפורט לעיל מותנה במכירה מאושרת כפי שמוגדר להלן. על אחריות המשפיענית לעדכן את 'הדס תכשיטים' מבעוד מועד על כל שינוי בסטטוס החשבונאי (עוסק פטור/מורשה/חברה בע"מ).

במידה והמשפיענית קיבלה תכשיטים במתנה לסקירה, היא מחוייבת להעלות לשתף ברשתות החברתיות בהתאם למפרט שתקבל.

משפיענית שהצטברו עבורה עמלות בגובה של פחות מ500 ₪ (חמש מאות שקלים חדשים) רשאית למשוך את העמלה הצבורה כאמור בתשלום אחד בסוף השנה הקלנדרית, ובאחריותה לפנות ל'הדס תכשיטים' בבקשה למשוך את הכספים הללו ולספק את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק על מנת למשוך את העמלה כאמור, תחת כל התנאים לעיל. בסיום השנה הקלנדרית המערכת מתאפסת ולא ניתן יהיה להעביר את יתרת הצבירה לשנה הקלנדרית הבאה.

'הדס תכשיטים' תשלם למשפיעניות עמלה בגובה של 10% (אלא אם צוין אחרת) בגין כל מכירה מאושרת בלבד. 'מכירה מאושרת' הינה מכירה שנרשמה במערכת ואשר עונה על כל התנאים המצטברים הבאים: (1) השלמת מכירה של מוצרי 'הדס תכשיטים' שהוגדרו כמשתתפים בקמפיין; (2) המכירה בוצעה לצרכן אמיתי, ולא בוט ו/או תוכנת מחשב וכו'; (3) הרכישה בוצעה באמצעות הקישורים או קוד קופון של המשפיענית שקיבלה דרך 'הדס תכשיטים' ו/או הונפקה באישור במערכת; (4) המשפיענית אושרה להשתתפות בקמפיין על ידי 'הדס תכשיטים' (5); הרכישה לא התבטלה ו/או המוצר לא הוחזר על ידי הצרכן בזמנים הקבועים לכך בחוקי הצרכנות ו/או בתנאי הביטולים וההחזרות של 'הדס תכשיטים'; (5) הרכישה הושלמה תוך הזמן שנקבע לקמפיין על ידי 'הדס תכשיטים'; (6) לא נקבע לגבי הרכישה כאמור בשלב מאוחר יותר על ידי 'הדס תכשיטים' ו/או מי מטעמה כי הרכישה נעשתה באמצעות תרמית. 'הדס תכשיטים' שומרת לעצמה את הזכות לנכות ולקזז מסכומי העמלה המגיעים למשפיענית סכומים אשר שולמו לה ביחס לעסקאות שנקבע לגביהן בשלב מאוחר יותר שאינן עולות כדי מכירה מאושרת כמשמעותה בהסכם זה.

'הדס תכשיטים' תבצע מעקב על כמות המכירות המאושרות ותבצע את חישוב גובה העמלות המגיעות למשפיענית בהתאם. למשפיענית תהיה גישה לפירוט בדבר העמלות המגיעות לה במערכת. ככל שמשפיענית חולקת על אופן חישוב וגובה העמלה המגיעה לה, תמלא את טופס העסקאות לבירור ל'הדס תכשיטים' תוך 48 שעות מיום ביצוע הרכישה שנעשתה בפועל. בקשה שלא תכלול מספר הזמנה וסכום רכישה לא תיבדק ולא יהיו לה יותר כל טענות בהקשר לחישוב העמלות. ככל שלא מילאה המשפיענית את הטופס בזמן הנקוב כן, יראו אותה כמאשרת את נכונות פירוט העמלות ולא יהיו לה יותר כל טענות בקשר עם חישוב העמלות.

באחריותה של כל משפיענית לבדוק את השלכות המס הפרטיות שלה בקשר עם העמלות ו/או ההשתתפות בתוכנית, קבלת מתנות ו/או מוצרים וכו'. 'הדס תכשיטים' לא מעניקה למשפיעניות ייעוץ מס ולמשפיעניות לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי 'הדס תכשיטים' בקשר עם חבויות המס ו/או תכנון המס ו/או התנהלות חשבונאית כזו או אחרת של המשפיעניות.

רישיון שימוש מוגבל וקניין רוחני

'הדס תכשיטים' מעניקה לשגרירה רישיון מוגבל, אישי, שאינו ניתן להעברה לצד שלישי, ולא בלעדי לשימוש במערכת, כל זמן שהמשפיענית פועלת בתוכנית השגרירות, וכל זמן ש'הדס תכשיטים' לא הפקיעה את הרישיון כאמור מהמשפיענית לפי שיקול דעתה. הרישיון כולל את האפשרות לעשות שימוש בקישורים בכפוף לתנאי שימוש אלה.

תוכנית השגרירות, המערכת ובכלל זה הקישורים ו/או קודי הקופון, אתרי הקמפיינים ודפי הנחיתה השונים וכל המסמכים והמידע הנלווים, וכל זכויות הקניין הרוחני הגלומות בהם (לרבות, מבלי להגביל, זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחר, סימני מסחר וכל זכות קניין רוחני רלוונטית אחרת), הינם קניינה הרוחני של 'הדס תכשיטים', ואין למשפיענית רשות להעתיק, לשכפל, להפיץ או כל זכות לעשות כל שימוש אחר בהם ללא קבלת אישור במפורש ובכתב מ'הדס תכשיטים'. כל הזכויות שלא ניתנו למשפיענית במפורש בהסכם זה שמורות עם 'הדס תכשיטים'.

מגבלות וזכויות בתוכן

בעצם העלאת תוכן בחשבונותיה, המשפיענית מצהירה בזאת כי הינה בעלת הזכויות הבלעדיות בתוכן ו/או קיבלה את כל האישורים והרישיונות הנדרשים מבעלי הזכויות החוקיים לעשות שימוש בתוכן זה בחשבונותיה באופן שבו עשתה בו שימוש. כמו כן המשפיענית מצהירה כי ככל שהינה עושה שימוש במידע פרטי כלשהו של בני אדם, הרי ששימוש כזה נעשה בהתאם להוראות ודרישות החוק והתקנות הרלוונטיים, ובהסכמה מלאה של נושאי המידע (ככל שהסכמה כזו נדרשת על פי החוק והתקנות הללו, לצורך השימוש שהמשפיענית עושה במידע הפרטי כאמור).

המשפיענית לא תפרסם בחשבונותיה במסגרת היותה פעילה ו/או חלק בתוכנית השגרירות של 'הדס תכשיטים' ובכלל, תכנים פוגעניים או בלתי חוקיים, לרבות, מבלי להגביל: (1) תוכן הפוגע ב ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; ולרבות תוכן המפר את הזכות לפרטיות (2) תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; (3) תוכן המפר הוראות ו/או מדיניות שימוש ו/או הסכמים שלה עם הפלטפורמות ו/או רשתות המדיה החברתית בהם נמצאים החשבונות שלה; (4) תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; או המהווה שידול להפרת חוק או לדבר עבירה (5) תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בזכותו של אדם לפרטיות; (6)כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; (7) סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; (8) מידע בעל אופי או תוכן מטריד, מעליב, עוין, מאיים, גס, מפלה או גזעני; (9) כל מידע העלול להטעות צד ג' כלשהו; (10) מידע העלול לגרום נזק או לפגוע בצד שלישי ("תוכן אסור"). כמו כן לא תתחזה המשפיענית לאדם אחר במטרה להטעות כל גורם שתהייה עמו בקשר. ל'הדס תכשיטים' יש זכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את השתתפות המשפיענית בכל קמפיין ו/או בתוכנית לאלתר (אף כי אין ל'הדס תכשיטים' כל חובה לנטר את התכנים כאמור).

מובהר בזאת כי בכל תקופת ההתקשרות עם 'הדס תכשיטים' המשפיענית מתחייבת לגלות גילוי נאות בחשבונותיה ו/או בתכניה כי (1)התוכן שלה והקישורים נועדו לקידום המותג ו/או מוצרי 'הדס תכשיטים', (2)שהינה פעילה וחלק בתוכנית השגרירות (3) בדבר הטבות ומתנות שהינה מקבלת (ככל שתקבל) במסגרת השתתפותה בקמפיין ו/או במערכת. בכל מקרה שייגרמו ל'הדס תכשיטים' נזקים בשל אי עמידת המשפיענית בהתחייבויות אלה, יהיה עליה לשפות את 'הדס תכשיטים' בגין כל הנזקים ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בשל כך.

המשפיענית מתחייבת שלא לתת שום מצגים והתחייבויות לגבי תוכנית השגרירות, 'הדס תכשיטים', או מוצרי 'הדס תכשיטים', למעט כפי שמתחייב מתנאי שימוש אלה.

המשפיענית מתחייבת לכך כי התוכן שתפרסם ביחס לקמפיינים לא יזכיר באופן מטעה את העיצוב של נכסים פזיים ודיגיטליים של 'הדס תכשיטים' ו/או דפי הקמפיינים ולא יעוצב או יוצג או יכיל מסרים, באופן אשר עלול להטעות צרכנים כך שניתן יהיה באופן סביר לחשוב או להבין שהתוכן שלה אושר על ידי 'הדס תכשיטים' ו/או מהווה חלק מאתר הקמפיין ו/או נכסים אחרים של 'הדס תכשיטים', וזאת ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מ'הדס תכשיטים'.

הצהרות והתחייבויות המשפיענית

המשפיענית מתחייבת ומצהירה בזאת כי אין כל מניעה או איסור, על פי דין או הסכם אחר להתקשרותה בתנאי שימוש אלה, השתתפותה בתוכנית השגרירות ולמילוי כל התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה במלואם, ברמה מקצועית וגבוהה ולשביעות רצונם המלא של 'הדס תכשיטים'.

כמו כן המשפיענית מצהירה כי קראה היטב והבינה את האמור בהסכם זה וכן ערכה בדיקה עצמאית לעניין, כדאיות השתתפות בתוכנית השגרירות בכלל ובכל קמפיין בפרט.

המשפיענית לא תפעל בשום דרך, בין אם באמצעים טכנולוגיים, התקנים או הסדרים שונים על מנת לבצע תרמית, להשפיע או לזייף מידע בקשר לקישורים ו/או למכירות המאושרות ו/או על מנת להפריע לפעילות של שגרירות אחרות בתוכנית השגרירות ו/או לחרוג מההרשאה אשר ניתנה לה למערכת. פעולות אשר אסורות בהתאם לסעיף זה, כוללות, אך לא רק, שימוש באמצעים אוטומטיים על מנת להגדיל את כמות הקליקים (clicks) על הקישורים שלה, שימוש בתוכנות ריגול (spyware), תוכנות זדוניות (stealware) או כל אמצעים אחרים אשר נועדו לרמות גולשים.

התקשרות באמצעות נציג המשפיענית

בעצם ההתקשרות, מצהירה המשפיענית בפני 'הדס תכשיטים' כי מלאו לה 18 שנים. במקרה בו המשפיענית הינה קטינה (מתחת לגיל 18), התקשרות המשפיענית עם 'הדס תכשיטים' תהיה באמצעות נציג המשפיענית ("הנציג") כמשמעותו של מושג זה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 ("החוק") וטעונה אישורו. על המשפיענית להודיע לחברה כי היא מתחת לגיל 18, ועל הנציג לחתום על מסמך אישור והסכמה בנוסח שיוצג על ידי 'הדס תכשיטים'. ככל שהמשפיענית תמסור מידע כוזב לגבי גילה ו/או לא תמסור מידע כנדרש כאמור לעיל, לא יהיו למשפיענית ו/או לנציגה כל טענות או דרישות כלפי 'הדס תכשיטים' ו/או מי מטעמה בהקשר זה.

סודיות

הינך מתחייבת לשמור בסוד ולא לגלות, להראות או למסור בכל דרך, בין במשך תקופת השתתפותך כשותפה בתוכנית השגרירות ובין אם אינך משתתפת בסופו של דבר בתוכנית השגרירות ו/או לאחר שתחדלי להשתתף בתוכנית השגרירות, לשום אדם או גוף, כל מידע הקשור ל'הדס תכשיטים' ו/או תוכנית השגרירות שנמסר לך כחלק מהתקשרותך עם 'הדס תכשיטים' ו/או השתתפותך בתוכנית השגרירות ו/או בכל קמפיין, ובכלל זה מידע לגבי התקשרותך עם 'הדס תכשיטים' ו/או מידע לגבי המערכת, קמפיינים ו/או מוצרים, שהגיעו לידיעתך בכל אופן, לרבות בכתב, בעל פה, ועל גבי מדיה מכל סוג שהוא, לרבות מידע מסחרי, פיננסי, מקצועי, מידע אודות לקוחות, שותפות, שגרירות או משפיעניות אחרות (לרבות זהותן, הקמפיינים בהם השתתפו, אופן העבודה שלהן וכו'), שותפים עסקיים, פרטי לקוחות, פרטי משפיעניות, ספקים, מותגים, נציגים, וצדדים שלישיים כלשהם, תוכניות עסקיות ומסחריות, פרטים בדבר הסכמים מסחריים ושיתופי פעולה, מחירים, סודות מסחריים, ידע מקצועי, קידום מכירות, נהלי עבודה, אסטרטגיות, תחזיות, מידע פיננסי, חוזים, התקשרויות, התחייבויות, ומידע או נתונים הקשורים לעובדי 'הדס תכשיטים', יועצים, נושאי משרה, דירקטורים ובעלי מניות וכן כל מידע שניתן לסווגו כסודי או שיש ל'הדס תכשיטים' אינטרס לשמור עליו מפני צדדים שלישיים, מידע שלגביו חבה 'הדס תכשיטים' חובת סודיות (בין חוזית ובין על פי דין) כלפי לקוח או אדם או גוף אחר, והגיע אליך במסגרת השתתפותך בתוכנית השגרירות בין אם סומן ובין אם לא סומן על ידי 'הדס תכשיטים' כ'מידע סודי' ("המידע הסודי"). המשפיענית מאשרת בזאת כי המידע הסודי כאמור לעיל, הינו רכושה הבלעדי של 'הדס תכשיטים' וכי אין ולא תהיינה לה כל תביעות, מכל מין וסוג, לגביו. המידע הסודי לא יכלול מידע שהינו פומבי, או נעשה פומבי שלא בשל הפרה של חובת סודיות לפי הסכם זה. תנאי שימוש אלה, לרבות התנאים הנוספים (כפי שהוגדרו לעיל) ייחשבו כמידע סודי.

כמו כן, המשפיענית מתחייבת בזאת לא לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא במידע הסודי, זולת אם - ורק עד כמה שהדבר דרוש - לצורך השתתפותך בקמפיינים ו/או בתוכנית השגרירות. המשפיענית מתחייבת לנקוט במירב אמצעי הזהירות הסבירים על מנת למנוע את גילויו של מידע סודי לצד ג' כלשהו. ידוע למשפיענית כי גילוי מידע סודי עשוי לגרום נזקים אשר יהיה קשה לאמוד את היקפם הכספי, ולפיכך מוסכם עליך כי בכל מקרה של שימוש במידע סודי על ידך באופן הנוגד את ההסכם, תהיה 'הדס תכשיטים' ו/או מטעמה רשאים לפנות לקבלת סעדים כגון צווי עשה ואל תעשה כנגדך בעניין זה, ואת מתחייבת לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, נזק והפסד שייגרמו לה במידה וצד שלישי כלשהו יגיש תובענה כלשהי כלפי 'הדס תכשיטים' בעילה שיסודה בגילוי מידע סודי של 'הדס תכשיטים' שאת ביצעת, או מעשיך או מחדליך המנוגדים להתחייבויותיך ולמצגים שלך בהסכם זה.

 

סיום ההתקשרות

הסכם זה יהיה בתוקף החל מהמועד בו אישרה 'הדס תכשיטים' את בקשת המשפיענית להשתתף בתוכנית השגרירות ו/או בקמפיין ועד למועד בו הסתיימה ההתקשרות בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

המשפיענית רשאית לסיים התקשרות עם 'הדס תכשיטים' בכל עת באמצעות הודעה ל'הדס תכשיטים', והסרה ומחיקה של כל הקישורים מהתוכן ומהחשבונות שלה.

'הדס תכשיטים' תהיה רשאית לסיים השתתפות המשפיענית בקמפיין אחד או יותר או לסיים את השתתפותה בתוכנית באופן כללי בכל עת ומכל סיבה שהיא, עם או ללא מתן התראה מוקדמת, באמצעות הודעה בכתב. עם סיום ההתקשרות כאמור, 'הדס תכשיטים' תבטל את הקישורים שלך ואת קודי הקופון.

מיד לאחר סיום ההתקשרות בינך לבין 'הדס תכשיטים' המשפיענית מתחייבת (1) להפסיק להשתתף בכל קמפיין תחת תוכנית השגרירות (2) להסיר מכל חשבונותיה את כל התכנים הקשורים לתוכנית השגרירות ו/או למוצרים הקשורים לקמפיינים של תוכנית השגרירות (3) להסיר מכל חשבונותיה כל תוכן או מידע המכיל קניין רוחני השייך ל'הדס תכשיטים'. החל ממועד סיום ההתקשרות לא תהייה המשפיענית רשאית להציג את עצמה כפעילה ו/או חלק בתוכנית השגרירות ולא תהייה זכאית יותר לעמלות מ'הדס תכשיטים'.

על אף האמור לעיל תמשיך המשפיענית להיות זכאית לעמלות בעד מכירות מאושרות אשר הושלמו טרם מועד סיום ההתקשרות איתה ואשר נצברו לטובתה.

הפרת תנאי השימוש

מבלי לגרוע מזכויותיה בהתאם להסכם זה והסעדים הקבועים בהסכם זה ולפי כל חוק אחר, 'הדס תכשיטים' שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לסרב לבצע תשלום עמלות בכל מקרה בו: (א) לפי לשיקול דעתה הבלעדי של 'הדס תכשיטים', עולה חשד להפרת הסכם זה; או (ב) התקבלו תלונות לגבי השתתפות המשפיענית בתוכנית השגרירות אשר מהותן עולה כדי הפרת הסכם זה.

בכל מקרה של הפרה של תנאי שימוש אלה 'הדס תכשיטים' תהיה רשאית לגלות את פרטי ההתקשרות של המשפיענית וזהותה לגורמי אכיפת החוק ו/או לכל רשות ו/או כל צד שלישי אשר ניזוק כתוצאה מפעילות של המשפיענית.

שיפוי

המשפיענית מתחייבת לשפות את 'הדס תכשיטים'- החברה, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה, בכל מקרה שבו ייגרם לחברה נזק, הפסד או הוצאה כלשהם, ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, עקב תביעת צד שלישי את 'הדס תכשיטים' המבוססת על עילה שיסודה (א) הפרת תנאי ההסכם על ידי המשפיענית לרבות הפרת כל מצג ו/או התחייבות שנתנה המשפיענית; (ב) שימוש בלתי מורשה או בניגוד לתנאי השימוש במערכת (כפי שהוגדרה להלן); (ג) הפרת זכויות קניין רוחני, הפרת זכות לפרטיות ו/או הפרת כל חוק אחר באמצעות התכנים שפרסמה המשפיענית ו/או פעילותה כפעילה בתוכנית השגרירות.

היעדר מצגים והגבלת אחריות

למעט כאמור במפורש בהסכם זה, 'הדס תכשיטים' אינה מציגה כל מצג ביחס לתוכנית השגרירות (לרבות, המערכת, הקישורים, הקמפיינים וכל החומרים הנלווים אליהם) ("מערך התוכנית")וכל אלו מסופקים כמות שהם (“As Is”) ללא אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא בין אם מפורשת ובין אם משתמעת. 'הדס תכשיטים' אינה מתחייבת כי מערך התוכנית או כל חלק ממנו יעמוד בציפיות המשפיענית, ייצר למשפיענית תוצאות כאלה או אחרות, יביא למשפיענית תועלות או הכנסות כלשהן, כי השימוש במערך התוכנית יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות או כי כל מצבי השגיאה יתוקנו. 'הדס תכשיטים' אינה מציגה כל מצג לגבי ביקושי המוצרים הקיימים, היכולת או האפשרות למכור אותם או לייצר להם ביקושים, ואינה מתחייבת כי המשפיענית תצליח לייצר עמלות כלשהן.

'הדס תכשיטים' לא תישא בשום מקרה באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי מכל סוג שהוא (לרבות אך מבלי לגרוע, נזקים תוצאתיים, מיוחדים או מקריים, אובדן רווחים, הפרעה לעסק, אובדן מידע עסקי או כל נזק כספי או אחר) כתוצאה משימוש המשפיענית או חוסר יכולת להשתמש במערך התוכנית או כל חלק ממנה.

בכל מקרה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריותה הכוללת והסופית של 'הדס תכשיטים' לנזקים מכל סוג שהוא מוגבלת בזאת לסכום העמלות ששולם בפועל במצטבר על-ידי 'הדס תכשיטים' למשפיענית, במהלך 6 החודשים שקדמו לאירוע שגרם לנזק האמור. הצדדים מסכימים כי חלוקת הסיכון המגולמת בסעיף זה מהווה אומדן נכון וסביר של חלוקת האחריות בין הצדדים בהתחשב באופי טיב והיקף העסקה המגולמת בהסכם זה, וכי מגבלת אחריות זו הינה חלק מהותי בהסכם, ובלעדיה לא הייתה 'הדס תכשיטים' מסכימה לאשר את השתתפות המשפיענית בתוכנית ו/או לאפשר לה להשתמש במערך התוכנית בהתאם לתנאי הסכם זה.

מדיניות פרטיות.

לצורך השתתפות בתוכנית השגרירות תתבקשי להעביר ל'הדס תכשיטים' פרטי מידע אישיים. איסוף ועיבוד של מידע אישי על ידי 'הדס תכשיטים' מוסדר באמצעות מדיניות הפרטיות של 'הדס תכשיטים' אשר נמצאת כאן ("מדיניות פרטיות") ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

הדין החל וסמכות השיפוט.

הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. הצדדים מתחייבים בזאת לעשות מאמצים בתום לב על מנת ליישב מחלוקות כלשהן שיתגלעו ביחס להסכם זה. בהיעדר הסדר בהסכמה, כל המחלוקות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפרשנות ו/או ביצוע ו/או ביטול ההסכם יהיו נתונים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

שונות

הסכם זה מבטא באופן מלא וממצה את הסכמת הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים בין אם בעל פה או בכתב. שינוי לתנאי הסכם זה יהיה אך ורק במסמך כתוב החתום על ידי 'הדס תכשיטים' והמשפיענית ואשר מתייחס במפורש לכך שהוא נועד לסטות בהסכם זה.

המשפיענית לא תהיה רשאית להעביר, להמחות, או לשעבד איזה מזכויותיה או התחייבויותיה תחת תנאי שימוש אלה לאף גורם אחר, ללא קבלת הסכמת 'הדס תכשיטים', מראש ובכתב. 'הדס תכשיטים' תהיה רשאית להעביר את זכויותיה וחובותיה בהתאם לתנאי שימוש אלה, בכל דרך שהיא ובכל עת באמצעות מתן הודעה למשפיענית.

'הדס תכשיטים' רשאית לשנות הסכם זה, לרבות את התנאים הנוספים לגבי קמפיין ספציפי או כולם, בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 'הדס תכשיטים' תמסור למשפיעניות הודעה בדבר שינויים מהותיים בתנאי ההסכם באמצעות המערכת ו/או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שנמסרה על ידי המשפיענית. המשך השימוש במערך התוכנית (לרבות במערכת ו/או בקישורים ו/או בקודים) לאחר פרסום גרסה מעודכנת של הסכם זה ו/או קבלת עדכון בדבר שינוי תנאים נוספים, מהווה הסכמה של המשפיענית לתנאים המעודכנים. יהיה זה אך ורק באחריותה של המשפיענית להתעדכן בכל עת בנוסח תנאי השימוש העדכניים.

כמו כן, מובהר כי אין בהתקשרות בין 'הדס תכשיטים' והמשפיענית דבר אשר יתפרש כיצירת קשר של שותפות, מיזם משותף, או סוכנות בין הצדדים, ולא יתקיימו כל יחסי עובד-מעביד בין 'הדס תכשיטים' למשפיענית.

כל הודעה אשר נשלחת על ידי 'הדס תכשיטים' למשפיענית לכתובת הדואר האלקטרונית /ווטצאפ/הודעת SMS/טלפון או כל דרך התקשרות אחרת אשר סופקה על ידה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בעת קבלת אישור מסירתה. המשפיענית מתחייבת להודיע ל'הדס תכשיטים' בכתב וללא דיחוי על כל שינוי בכתובתה או פרטים אחרים שמסרה ל'הדס תכשיטים'.

לחזור להתחלה
Sale

לא זמין

אזל המלאי